Miten uupunut organisaatiosi on ja mitä sille voi tehdä

Uupumusmittaus auttaa henkilöstöjohtajaa selvittämään henkilöstön todellisen hyvinvoinnin ja kuormitustason työpaikalla. Se luo realistisen kokonaiskuvan tilanteesta ja antaa oikeaa tietoa, jonka pohjalta tehdä perusteltuja ratkaisuja henkilöstön hyvinvoinnin puolesta. Valpas Consultingin uupumusmittaus sisältää myös suositukset siitä, miten tarttua esiin nousseisiin seikkoihin. 

Uupumusmittauksen lähtökohta on, että uupumusta on mahdollista mitata. Jotta uupumukseen voi vaikuttaa, pitää se pystyä todentamaan luotettavilla mittareilla.

“Uupumusmittaus on yksi tärkeimmistä työkaluista, jonka avulla henkilöstöjohtaja voi perustella johtoryhmälle tai hallitukselle tarvittavat toimenpiteet henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Yritysten lisäksi sillä on erityistä käyttöarvoa julkisille ja koulutusorganisaatioille”, Valpas Consultingin toimitusjohtaja, uupumusjohtamisen valmentaja Joni Hyttinen kertoo.

Valpas Consultingin asiantuntijoilla on yli kahdenkymmenen vuoden kansallinen ja kansainvälinen kokemus uupumuksen tutkimuksesta, mittaamisesta, johtamisesta ja konsultaatiosta yksilö- ja organisaatiotasolla. Joni Hyttinen ja Johanna Tervonen ovat tehneet uupumusmittauksia ja laatineet niihin pohjautuvia suosituksia yli viidellesadalle työntekijälle eri organisaatioissa.

Anonyymi mittaus tutkituimmilla mittareilla paljastaa mistä uupumus johtuu 

Hyödyntämämme MFIS- ja FSS-mittarit ovat olleet terveydenhuollon ammattilaisten käytössä jo vuosikymmeniä. Mittareista tehtyihin selvityksiin voi tutustua Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen TOIMIA-tietokannassa

Uupumusmittaus on erinomainen työkalu kaiken kokoisille organisaatioille.

“Organisaatioissa kyllä ollaan tietoisia, että henkilöstö on rasittunutta ja uupunutta. Uupumuksen vaikutukset on myös huomattu johtotasolla, mutta korjausliikkeet eivät välttämättä ole järjestelmällisesti perustellut. Vasta silloin kun tiedetään ongelmien todellinen luonne, voidaan päättää mitä tehdään ja miten”, toinen Valpas Consultingin perustajista, uupumusasiantija Johanna Tervonen kiteyttää. 

Säilytämme kaikkien vastaajien anonymiteetin. Tästä syystä palvelu soveltuu ainoastaan vähintään 15 ihmisen organisaatioille. Pienemmällä otannalla ei yksityisyyttä voida tyydyttävästi turvata.

Näin toteutamme uupumusmittauksen organisaatiossasi

1. Uupumusmittauksen suunnittelu

Aluksi tapaamme henkilöstöasioista vastaavan ja tutustumme organisaatioon tunnin tai kaksi kestävässä palaverissa tai etäpalaverissa. Tähän tapaamiseen ei henkilöstöjohtajan tarvitse valmistautua lainkaan.

 • Aloituspalaveri 1‒2 tuntia
 • Organisaation taustojen ja sairauslomatilanteen määrittäminen
 • Määritetään mille osalle henkilöstöä mittaus toteutetaan
 • Aikataulusta sopiminen
 • Tiedottaminen henkilöstölle

2. Uupumusmittauksen toteuttaminen

Uupumusmittaus toteutetaan joko sähköisesti tai paperisena. Tarvittaessa muistutamme ja autamme vastaamisessa. Kun kaikki vastaukset on saatu, suljemme kyselyn. Analysoimme vastaukset ja koostamme tutkimusmuotoisen raportin. 

Käyttämämme MFIS-kysely mittaa vastaajien koettua kognitiivista, psykososiaalista, fyysistä ja kokonaisuupumusta. Sähköinen kysely toteutetaan Google Forms -kyselyllä, vastausohjeet annetaan myös paperisina. Kyselyssä on 21 kysymystä, joihin vastataan LIKERT-asteikolla.

 • Henkilöstön opastaminen 
 • Mittauksen toteuttaminen, 15 min/hlö
 • Analysointi ja tutkimusmuotoisen raportin laatiminen

3. Raportointi ja suositusten läpikäynti

Raportissa määritämme myös suositukset ja toimenpide-ehdotukset, joilla mittauksessa esiin nousseisiin seikkoihin voidaan vaikuttaa. Uupumusmittauksen tulokset ja suositukset käydään huolellisesti läpi henkilöstöjohtajan tai tarvittaessa johtoryhmän kanssa.

Suositukset kertovat konkreettisesti, mitä uupumuksen kannalta silmällä pidettäviä asioita tällä työpaikalla esiintyy. Niissä annetaan myös räätälöityjä ratkaisuja uupumusmittauksessa esiin nousseisiin ongelmiin.

Tarvittaessa räätälöimme tulosten ja suositusten pohjalta jatkosuunnitelman, jolla poistaa ja ehkäistä uupumusta työyhteisössä.

 • Läpikäynti henkilöstöjohtajan kanssa, tarvittaessa johtoryhmän kanssa 3–4 tuntia
 • Painotus suosituksissa
 • Selkeä raportti suosituksineen ja toimenpide-ehdotuksineen
 • Tarvittaessa jatkosuunnitelman toteutus suositusten mukaisesti

Organisaation tehokkuus ja tuloksellisuus tasapainoon 

Uupuminen osana mielenterveyden ongelmia on tätä nykyä noussut yleisimmäksi sairauspoissaolon syyksi työpaikoilla. Henkilöstön hyvinvointiin ja tehokkuuteen liittyviä päätöksiä ei voi tehdä mutulla. Vain tieteellisesti todennetuilla mittareilla saatujen tulosten perusteella ymmärretään realistisesti, miten suuri ongelma on.

“Uupumusmittauksen paras tulos on tietenkin se, että henkilöstö ei ole uupunutta. Tämä tilanne pitää tietysti varmistaa jatkossakin. Kaiken kaikkiaan uupumusmittaus kertoo, mitä vaikutuksia uupumuksella on yritykselle. Niille voidaan jopa määrittää suuntaa-antava hinta”, Joni Hyttinen sanoo.

Soita Joni Hyttiselle tai Johanna Tervoselle ja selvitä, miten Valpas Consultingin uupumusmittaus voi auttaa sinun organisaatiotasi. Asiantuntijat antavat tarkemman arvion siitä, miten saada realistinen kuva yhdestä työkykyyn eniten vaikuttavasta tekijästä ja miten se hyödyttäisi henkilöstöäsi.

Hinnasto

 • Uupumusmittaus: 3500€